wtorek, 14 listopada 2017

Lżejszy plecak

W ramach akcji „Lżejszy plecak” Rada Rodziców zakupiła następujące podręczniki:

Przyroda - Tajemnice przyrody kl. 4, Nowa era - 15 sztuk
Język polski - Jutro pójdę w świat kl. 5, WSiP - 15 sztuk
Historia - Wczoraj i dziś kl. 5, Nowa era - 8 sztuk

Dzieci już od jutra nie muszą ich nosić. Wkrótce dojdą do tego jeszcze podręczniki do matematyki dla klasy 4 i 5.

Wszystkie podręczniki zostały oklejone taśmą, a w środku wklejona została informacja dla uczniów i rodziców. Drodzy Rodzice, uczulcie dzieci, by ich nie niszczyć i nie wynosić ze szkoły :-)czwartek, 9 listopada 2017

Kiermasz świątecznyRada Rodziców serdecznie zaprasza na tegoroczny kiermasz świąteczny w sobotę 9.12. od godz. 10 do 13!

Zdjęcie użytkownika Przytulna Pracownia.

Kiermasz jest organizowany od wielu lat przez Zespół Szkół w Podkowie Leśnej. Serdecznie zapraszamy na zakupy, ciasta i ogladanie. Gwarantujemy wiele atrakcji i niezwykłą atmosferę.


Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1135863709877986/

środa, 25 października 2017

Naklejki na schody

W porozumieniu z gronem pedagogicznym Rada Rodziców zakupiła kolorowe naklejki edukacyjne na schody.

Klasy młodsze otrzymały tabliczkę mnożenia:(Z powodu ograniczonej liczby stopni łatwiejsze działania zostały pominięte.)

Natomiast klasy starsze otrzymały angielskie czasowniki nieregularne:
Dziękujemy przedstawicielkom Rady za umieszczenie naklejek na schodach!

wtorek, 26 września 2017

UWAGA - WODA W SZKOLE NIEZDATNA DO UŻYCIA!!!

Informacja ze strony szkoły:

Okresowe badania wody przeprowadzone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wykazało bakteryjne nieprawidłowości w wodzie na terenie Szkoły. Do odwołania zawieszona zostaje możliwość korzystania z wody w szkolnych kranach, w szczególności do jej bezpośredniego spożywania. Na wszystkich szkolnych łazienkach i toaletach zostały wywieszone informacje dotyczące zakazu użycia wody. W szkolnej kuchni używana będzie woda z zewnętrznego źródła. Pracownicy Stacji pobrali dziś próbki wody z innych punktów w Podkowie Leśnej w celu ustalenia żródła zanieczyszczeń. Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w tej sprawie.

poniedziałek, 25 września 2017

Ubezpieczenie NNW 2017/2018 – już można zgłaszać dzieci

Informacja dla rodziców – Ubezpieczenie NNW
Informujemy, że nasza szkoła zawarła ubezpieczenie NNW w Ogólnopolskim Programie „Bezpieczne Dziecko - 2017r.”

Okres ubezpieczenia dla naszej szkoły
30.09.2017 – 29.09.2018
Ubezpieczyciel
STU ERGO Hestia S.A. 
Numer polisy
436000138545
Szczególne Warunki Ubezpieczenia
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Dziecko
Zawarcie ubezpieczenie dla dziecka odbywa się poprzez portal internetowy
www.gestumbroker.pl
KOD DOSTĘPU dla naszej szkoły
SKO1005

Jak zawrzeć ubezpieczenie? Instrukcja dla rodziców KROK PO KROKU:

 1. Wejdź na stronę internetową www.gestumbroker.pl i wybierz zakładkę PROGRAM NNW „BEZPIECZNE DZIECKO -2017r.”;
 2. Wpisz KOD DOSTĘPU;
 3. Wybierz wariant ubezpieczenia (A, B, C lub D);
 4. Wpisz dane dzieci zgłaszane do ubezpieczenia (dzieci uczęszczające do tej samej placówki oświatowej);
 5. Opłać składkę drogą internetową, podane składki są opłatą roczną;
 6. W przypadku ubezpieczenia dziecka w późniejszym okresie (krócej niż 12 miesięcy) składka będzie niższa;
 7. Indywidualny certyfikat przystąpienia do ubezpieczenia otrzymasz na wskazany adres mailowy.

UWAGA!
Jeżeli rodzic ubezpiecza więcej niż jedno swoje dziecko, uczące się w tej samej placówce oświatowej,
 za drugie i każde kolejne dziecko płaci tylko 50% składki
(np. za 3 dzieci z tej samej szkoły ubezpieczonych w wariancie A składka wyniesie 30 zł+15 zł +15 zł= 60 zł)

WARIANT
A
B
C
D
Składka za 1 dziecko
30 zł
48 zł
66 zł
99 zł
50% składki  za 2-gie i kolejne dziecko
15 zł
24 zł
33 zł
49,50 zł
SWU  STU Ergo Hestia - zawiera pełną informację o ubezpieczeniu w tym m.in. definicje zdarzeń, wyłączenia, obowiązki ubezpieczonego, itd.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Sumy ubezpieczenia
 na każdy nieszczęśliwy wypadek

A
B
C
D
Zgon w wyniku NNW
15 000,00
25 000,00
35 000,00
70 000,00
Zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, NW w wyniku padaczki
15 000,00
25 000,00
35 000,00
70 000,00
Zgon w wyniku NW na terenie szkoły
30 000,00
50 000,00
70 000,00
100 000,00
Zgon w wyniku NW komunikacyjnego
30 000,00
50 000,00
70 000,00
100 000,00
Trwały uszczerbek (w wyniku NW, udaru mózgu, zawału serca, padaczki)
1%- za 1% uszczerbku
15 000,00
150,00
25 000,00
250,00
35 000,00
350,00
70 000,00
700,00
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie może być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych, poniesione na terytorium RP
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

Niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie może być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych oraz pod warunkiem, iż zostały poniesione na terytorium RP
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Dieta szpitalna- za dzień pobytu w szpitalu po NW

Pobyt min. 72h, max. 90 dni. Nie obejmuje pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki i hospicjach
50,00
50,00
75,00
75,00
Zwrot kosztów leczenia

Poniesione na terytorium RP, do 2 lat po NW
2 000,00
2 000,00
3 000,00
4 000,00
Zwrot kosztów rehabilitacji

Poniesione na terytorium RP, do 2 lat po NW
2 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
Jednorazowe świadczenie w przypadku jeżeli NW nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu (leczenie uciążliwe)
Po przeprowadzeniu operacji lub hospitalizacji na skutek NW- powyżej 5 dni.
Wypłacane 1 raz.
75,00
125,00
175,00
250,00
Odbudowa stomatologiczna zębów
Nie obejmuje kosztów zakupu implantów i implantacji
Poniesione na terytorium RP, do 2 lat po NW
2 000,00
200 zł na ząb
2 000,00
200 zł na ząb
2 000,00
200 zł na ząb
2 000,00
200 zł na ząb
Assistance/zdarzenia dotyczące NNW Dzieci: wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza, transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej, transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego, pomoc domowa, pomoc psychologiczna, itd. zgodnie z SWU.
Informacje dodatkowe o ubezpieczeniu następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NW) w ramach programu „Bezpieczne Dziecko – 2017r.”:
1.      Do ubezpieczenia można zgłosić dziecko w dowolnym momencie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej zawartej przez placówkę oświatową;
2.      Wszystkie dzieci zgłoszone do ubezpieczenia poprzez portal internetowy, w ciągu pierwszych 30 dni kalendarzowych od dnia początku Głównego Okresu Ubezpieczenia Placówki, będą ubezpieczone od dnia obowiązywania polisy do dnia jej zakończenia (pełne 12 miesięcy);
3.      W przypadku zgłoszenia dzieci w terminie późniejszym niż powyżej (krótszy niż 12 miesięcy), ochrona ubezpieczeniowa dla tych dzieci obowiązuje od dnia następnego po zgłoszeniu dziecka drogą internetową  i trwa do końca dnia Głównego Okresu Ubezpieczenia Placówki. Składka za ubezpieczenie jest niższa, liczona za każdy rozpoczęty miesiąc.
4.      Rodzic ma prawo do zniżki 50% na każde kolejne dziecko z tej samej rodziny uczące się i uczęszczające do tej samej placówki oświatowej. Rodzic może wybrać ten sam wariant ubezpieczenia dla wszystkich dzieci. UWAGA ! ubezpieczenie jest zawarte przez konkretną placówkę oświatową i nie można zgłosić do ubezpieczenia dzieci uczących się w innej placówce oświatowej;
5.      Do ubezpieczenia mogą przystąpić również nauczyciele z danej placówki oświatowej,
6.      Ubezpieczone mogą być dzieci od 1 do 26 roku życia (jeśli się uczą).

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem następstwa NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, definiując NW jako:
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.  Zdarzenia ubezpieczeniowe muszą mieć związek przyczynowo skutkowy z nieszczęśliwym wypadkiem i zdarzyć się w okresie do 2 lat od nieszczęśliwego wypadku.  Ochrona nie obejmuje zdarzeń chorobowych za wyjątkiem włączonych zapisami szczególnymi do umowy nieszczęśliwych wypadków poniesionych na skutek zawału serca, udaru mózgu, zatruć pokarmowych lub ataku padaczki pod warunkiem, iż pozostawiają trwały uszczerbek na zdrowiu.

Dodatkowo ubezpieczenie NW obejmuje swoim zakresem m.in. poniższe zdarzenia, zgodnie z SWU oraz innymi postanowieniami umowy:
- ubezpieczenie obowiązuje 24h/dobę, na całym świecie, w szkole, w domu,  na wycieczkach i wakacjach,
- amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu z I, II oraz III klasy ryzyka,
- zawał serca, udar mózgu,
- atak padaczki,
- trwały uszczerbek wypłacany w systemie świadczeń proporcjonalnych. Wariant I SWU. W przypadku uszczerbku częściowego – wypłacany jest procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku), w tym m.in. złamania, zwichnięcia, pogryzienia, pokąsania, oparzenia, odmrożenia, zatrucia pokarmowe itd. (jeżeli pozostawiają trwały uszczerbek na zdrowiu).


Jak zgłosić szkodę?


Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić STU ERGO Hestia o nieszczęśliwym wypadku niezwłocznie po jego zajściu lub po uzyskaniu o nim wiadomości. Po dokonaniu zgłoszenia Ubezpieczyciel poinformuje o dalszych krokach postępowania.

Powiadomienie może być dokonane poprzez:

Formularz na stronie:                   www.ergohestia.pl                      

lub

Pod numerem telefonu:                 801 107 107         lub       58 555 5 555Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.


piątek, 22 września 2017

Ubezpieczenie NNW 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją wybrała ofertę dla szkół pt. „Bezpieczne dziecko” (https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/).

Obecne ubezpieczenie obowiązuje jeszcze do 29.9., a nowe wchodzi od 30.9. Do tamtej pory podamy kod dostępu, za pomocą którego na ww. stronie będzie można załatwić wszystkie formalności.

Wysokość składek, sumy ubezpieczenia i zakres (4 warianty do wyboru) sprawdzić można pod adresem https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/assets/docs/zakres_ubezpieczenia.pdf
Ważne: za drugie i każde kolejne dziecko rodzic płaci tylko po 50% składki rocznej.

Co ważne, dzięki tej formie ubezpieczenia nie jest wymagany podpis rodziców na liście ubezpieczonych, co znacznie upraszcza wszelkie formalności.

Wpłaty odbywają się bezpośrednio na konto brokera / ubezpieczyciela – prosimy nie wpłacać składek ubezpieczeniowych na konto Rady Rodziców.

wtorek, 19 września 2017

Podsumowanie zebrania Rady Rodziców 14.9.2017

Na zebraniu obecnych było 13 z obecnie 17 członków rady (trzy klasy nie wybrały przedstawiciela) oraz pięcioro rodziców.

W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Szkoły, w których zwyciężyła Anna Pakuła.

Następnie jednogłośnie wybrano prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:
Aneta Rosowska – przewodnicząca
Anna Pakuła – skarbnik
Małgorzata Kurowska – sekretarz

Po zakończeniu wyborów omawialiśmy następujące kwestie:
 • Świetlica dla klas 4-6 – pod koniec ubiegłego roku szkolnego uzgodniliśmy z Dyrekcją, że taka świetlica powstanie, dlatego jej brak bardzo nas zaskoczył. Uzgodniliśmy, że ponownie zbadamy zapotrzebowanie na taką świetlicę i wyjaśnimy tę kwestię z Dyrekcją.
 • Fontanna wody pitnej (poidełko). Planowany zakup poidełka opóźnia się w oczekiwaniu na wyniki badania wody w Sanepidzie.
 • Wprowadzenie języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego i / lub wprowadzenie drugiego języka już od 4. klasy jak w wielu okolicznych szkołach. Zbadamy zapotrzebowanie na oba te rozwiązania.
 • Naklejki podłogowe – mogą zostać zakupione dopiero po zakończeniu sprawy z poidełkiem.
 • Ubezpieczenie – jesteśmy na etapie zbierania ofert i wkrótce udostępnimy informacje.
 • Czy jest możliwość wprowadzenia zajęć z filozofii także dla klas 7?
 • Możliwość załatwienia spraw w sekretariacie przez uczniów (klucze do szafek, wyrobienie lub przedłużenie legitymacji itp.). Pani sekretarka jest bardzo zajęta i uczniowie są nierzadko odsyłani z kwitkiem.
 • Wiata rowerowa: ile miejsc przybyło, czy będą maty pod stojaki zapobiegające roznoszeniu błota.
 • Górna półka w szafkach klas 6 jest umieszczona za wysoko, dzieci nie mogą do niej dosięgnąć. Czy jest możliwość obniżenia półek?
 • Również w szatni dla klas 1 wieszaki są umieszczone za wysoko.
 • Czy wszystkie ławki zostały naprawione? Czy ewentualne braki uwzględnione są w budżecie szkoły?
 • Monitoring szatni oraz szatni sportowych.
 • Indywidualny tok nauczania: rodzice nie są informowani o nieobecności nauczyciela, lekcje nie są odrabiane.
 • Komunikaty Rady do rodziców powinny być przesyłane również do wychowawców przez Librusa.
 • Czy w zeszłym roku było przeprowadzone badanie opinii o szkole i jaki jest jego wynik?
 • Karnety do stołówki: czy starsze dzieci nie mogłyby same nosić swoich karnetów, żeby uniknąć podwójnej kolejki?
 • Regulacja wysokości ławek: czy ławki są dostosowane do wzrostu uczniów? Kto się tym zajmuje?
 • Koordynacja zadawanych prac domowych między nauczycielami, żeby nie dochodziło do spiętrzenia pracy domowej w jednym dniu.